آریا ترافیک

021- 66 36 36 73 | 0912 737 99 60

لاستیک لیفتراک(بادی)


لاستیک 10-6.50 اوزکا(OZKA)
لاستیک 10-6.50 ARMOUR
لاستیک 10-6.50دانلوپ DUNLOP
لاستیک 10-6.50سومیتومو SUMITOMO
لاستیک 10-6.50 NEXEN
لاستیک 8-5.00 APPEX
لاستیک 10-6.50 APPEX
لاستیک 8-5.00 BKT
لاستیک 8-5.00 LING LONG
لاستیک 15-6.00 ARMOUR
لاستیک9-6.00 تیرون(TIRON)
لاستیک 9-6.00 اوزکا (OZKA)
لاستیک 12-7.00 اوزکا(OZKA)
لاستیک12-7.00 NEXEN
لاستیک 12-7.00 ARMOUR
لاستیک 15-8.15 آرمور ARMOUR
لاستیک 15-8.15 (تیرون)TIRON
لاستیک 15-8.15 اوزکا( OZKA)
لاستیک 15-8.15 SUMITOMO
لاستیک 15-8.25 NEXEN
لاستیک 15-8.25 NEXEN
لاستیک 15-8.25 اوزکا (OZKA)
لاستیک 15-21.7 NEXEN
لاستیک 10-23.9 BKT
لاستیک 10-23.9 ARMOUR
لاستیک 10-23.9 NEXEN